Privacyverklaring

EGO VICI Coaching, gevestigd aan de Rijksweg noord 284, 6136 AH Sittard is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
buro@egovici-coaching.nl
Rijksweg noord 284
6136 AH Sittard
06 227 150 24

Persoonsgegevens die wij verwerken
EGO VICI Coaching verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

_ Voor- en achternaam
_ Geslacht
_ Geboortedatum
_ (Organisatie) adresgegevens
_ Telefoonnummer, doorkiesnummer, mobielnummer (werk);
_ E-mailadres (werk);
_ Functie of rol bij uw organisatie, die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch dan wel dat wij die afleiden vanuit LinkedIn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
EGO VICI Coaching verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Op het gebied van gezondheid is dit de informatie die u verstrekt tijdens de coaching en/of training om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van EGO VICI Coaching.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via buro@egovici-coaching.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
EGO VICI Coaching verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
_ Het versturen van offertes, rapporten, mededelingen en facturen; Het afhandelen van uw betaling
_ Verzenden van onze eventuele nieuwsbrief en/of reclamefolders
_ U te informeren (per e-mail) over de bijeenkomsten
_ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
_ U te informeren over wijzigingen van onze diensten
_ Om u per email te kunnen informeren betreffende de door ons bedrijf uitgevoerde diensten (evaluatieformulieren en/of feedbackverzoek)
_ EGO VICI Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
EGO VICI Coaching neemt nimmer op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, raadpleeg hiervoor uw browser voor meer informatie.

Via onze website worden cookies geplaatst van Google om Google Analytics te laten functioneren. Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. Algemene bezoekgegevens waaronder het IP- adres van computers, het tijdstip van opvraging en gegevens die browsers meesturen worden bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij voor analyses van het bezoek- en klikgedrag om de werking van onze website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en door ons niet aan derden verstrekt. Google brengt de verkregen informatie echter over naar servers in de Verenigde Staten en slaat de gegevens op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan de verkregen gegevens wel verstrekken aan derden als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of als andere partijen de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Meer informatie hierover leest u in het privacy beleid van Google. Hier treft u ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Bewaartermijn
EGO VICI Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar 
Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden informatie> Zo lang als u deze wenst te ontvangen.
Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens de coaching en/of training > 7  jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
EGO VICI Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst (samenwerking) met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EGO VICI Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar buro@egovici-coaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Zie verdere informatie https://www.rijksoverheid.nl/ (zoek op veilige kopie ID).

Klachtrecht

EGO VICI Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EGO VICI Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met EGO VICI Coaching via buro@egovici-coaching.nl